مدار نمونه:

در این مدار AD7715  به صورت تک قطبی ، با فرکانس ۲٫۴۵۷۶MHz ، نرخ به روز رسانی خروجی  ۵۰Hz همراه با بافر ورودی به کار رفته است.

ابتدا باید رجیستر ارتباط را مقدار دهی کرد:

G2G1STBYR/WRS0RS1Zero۰/DRDY
۰۰۰۰۱۰۰۰

Comm_reg = &B00010000

با انتخاب ۰۱  برای بیت های RS ، رجیستر Setup  برای مرحله بعد انتخاب شده است.

حالب به مقدار دهی رجیستر Setup  می‌پردازیم:

FSYNCBUFB/UFS0FS1CLKMD0MD1
۰۱۱۰۰۱۱۰

توسط این رجیستر ، بافر ، مد تک قطبی،مد Self-Calibration  ، منبع کلاک پالس۲٫۴۵۷۶MHz  و نرخ به روز رسانی خروجی ۵۰ هرتز انتخاب شده است.

Setup_reg = &B01100110

بعد از مقدار دهی رجیستر ها، باید منتظر بمانیم تا دیتا اندازه گیری و آماده‌ی ارسال گردد. با آماده شدن دیتا، پایه DRDY ، به سطح صفر خواهد رفت. در این هنگام می‌توانیم با ارسال مقدار زیر به IC  ،دیتا را ۲بار و هر بار به صورت ۸ بیت دریافت کنیم.بایت پرارزش ابتدا و بایت کم ارزش در انتها دریافت خواهد شد.

G2G1STBYR/WRS0RS1Zero۰/DRDY
۰۰۰۱۱۱۰۰

Read_reg = &B00111000

تبدیل دو بایت به یک اینتجر:

Complete_data = Makeint(data_lsb , Data_msb)              a

بعد از باز سازی عدد مورد نظر از بایت های دریافتی باید ولتاژ اندازه گیری شده را مشخص نماییم:

ولتاژ مرجع می‌تواند به وسیله یک رگولاتور ،دیود زنر یا قطعات مخصوص تهیه ولتاژ مرجع مانند LM336   تهیه شود.

بدیهی است که رنج اندازه گیری بین ۰ و مقدار ولتاژ رفرنس خواهد بود.

دانلود سورس کد (Bascom-AVR)

دانلود شماتیک (فایل پروتئوس،بدون امکان شبیه سازی)