AD7715

AD7715

با توجه به این که با انتخاب مقادیر گوناگون برای رجیستر‌های AD7715 (مخصوصا رجیستر Setup)، می‌توان نتایج گوناگونی را به دست آورد و همچنین تغییر این رجیستر ها در سورس برنامه و انتقال برنامه به میکرو کاری طاقت فرسا است، تصمیم به طراحی برد آموزشی برای AD7715 گرفتم.در این برد مقادیر رجیستر‌ها توسط ارتباط RS232 قابل تغییر است.تغییرات  بلافاصله اعمال می‌شوند و همچنین در E2PROM نیز ذخیره می‌گردند.بنابراین تغییرات اعمالی با قطع تغذیه مدار از بین نخواهند رفت.

روال کار مدار به این شکل است که با روشن شدن مدار، خانه‌هایی از E2PROM که تنظیمات در آن‌ها قرار دارد بررسی می‌شود.در صورتی که محتوای این خانه‌ها خالی(۲۵۵) باشد، به این معنی است که هیچ تنظیمی توسط کاربر انجام نگرفته است و بنابراین مقادیر پیش فرض در رجیستر ها قرار می‌گیرند.

اطلاعات به دست آمده از اندازه گیری، بر روی LCD و RS-232 فرستاده می‌شوند.

به دلیل استفاده از وقفه ارتباط سریال،در صورتی که در پنجره ترمینال عبارتی تایپ شود، برنامه بلافاصله به دریافت اطلاعات ورودی می‌پردازد:

در صورتی که عبارت info وارد شود، لیستی از وضعیت رجیستر ها در پنجره ترمینال نمایش داده خواهد شد.

با وارد کردن عبارت config ،می‌توان محتوای رجیستر‌ها را تغییر داد.

همچنین اگر محتوای یکی از رجیسترها تماما صفر باشد،برنامه در اولین راه اندازی مجدد،مقادیر پیش فرض را استفاده خواهد کرد.

در صورتی که عبارت output وارد شود، می‌توان نوع نمایش خروجی را مشخص کرد.خروجی می‌تواند از نوع ولتاژ  یا یک عدد خام (از ۰ تا ۶۵۵۳۵) باشد.

اگر “div” وارد شود، به تعداد عدد انتخابی، نمونه برداری از سیگنال انجام می‌گیرد و سپس میانگین آن محاسبه می‌شود.

با وارد کردن “delay” می‌توان میزان وقفه بعد از هر اندازه‌گیری را مشخص نمود.

در مدار برای تولید ولتاژ مرجع از رگولاتور ۳٫۳ ولت LF33 استفاده شده.همچنین تعدادی پین هدر متصل به پورت C و پین های Pind.2 و Pind.3 (وقفه های خارجی) برای تغییرات احتمالی در آینده، در نظر گرفته شده اند.

همچنین در صورت انتخاب مد تفاضلی توسط رجیستر Setup و انتخاب مد نمایش “ولتاژ”، مقدار اندازه گیری شده به طور خودکار تصحیح می‌شود:

ابتدا مقدار ۳۲۷۶۷٫۵  از آن کم شده و سپس در ۲ ضرب می‌شود.

دانلود شماتیک،PCB، سورس کد و فایل HEX