لنز

ccd نور را توسط لنز گرفته تبدیل به پالس های الکتریکی کرده(۰ or -12 v) و تحویل سرور مانیتورینگ می‌دهد، سرور مانیتورینگ طبق پروتکل خاصی، این پالس ها را گرفته و دوباره تبدیل به تصویر می کند و نمایش می‌دهد.

اگر نور مناسبی بهCCD  نرسد به طبع نمی تواند تصویر مناسبی بدهد یعنی اگر از یک لنز، با کیفیت نامناسب استفاده کنیم تصویر مناسبی نخواهیم داشت.

lenz

lenz

(بیشتر…)