مدار نمونه:

در این مدار AD7715  به صورت تک قطبی ، با فرکانس 2.4576MHz ، نرخ به روز رسانی خروجی  50Hz همراه با بافر ورودی به کار رفته است.

ابتدا باید رجیستر ارتباط را مقدار دهی کرد:

G2 G1 STBY R/W RS0 RS1 Zero 0/DRDY
0 0 0 0 1 0 0 0

Comm_reg = &B00010000

با انتخاب 01  برای بیت های RS ، رجیستر Setup  برای مرحله بعد انتخاب شده است.

حالب به مقدار دهی رجیستر Setup  می‌پردازیم:

FSYNC BUF B/U FS0 FS1 CLK MD0 MD1
0 1 1 0 0 1 1 0

توسط این رجیستر ، بافر ، مد تک قطبی،مد Self-Calibration  ، منبع کلاک پالس2.4576MHz  و نرخ به روز رسانی خروجی 50 هرتز انتخاب شده است.

Setup_reg = &B01100110

بعد از مقدار دهی رجیستر ها، باید منتظر بمانیم تا دیتا اندازه گیری و آماده‌ی ارسال گردد. با آماده شدن دیتا، پایه DRDY ، به سطح صفر خواهد رفت. در این هنگام می‌توانیم با ارسال مقدار زیر به IC  ،دیتا را 2بار و هر بار به صورت 8 بیت دریافت کنیم.بایت پرارزش ابتدا و بایت کم ارزش در انتها دریافت خواهد شد.

G2 G1 STBY R/W RS0 RS1 Zero 0/DRDY
0 0 0 1 1 1 0 0

Read_reg = &B00111000

تبدیل دو بایت به یک اینتجر:

Complete_data = Makeint(data_lsb , Data_msb)              a

بعد از باز سازی عدد مورد نظر از بایت های دریافتی باید ولتاژ اندازه گیری شده را مشخص نماییم:

ولتاژ مرجع می‌تواند به وسیله یک رگولاتور ،دیود زنر یا قطعات مخصوص تهیه ولتاژ مرجع مانند LM336   تهیه شود.

بدیهی است که رنج اندازه گیری بین 0 و مقدار ولتاژ رفرنس خواهد بود.

دانلود سورس کد (Bascom-AVR)

دانلود شماتیک (فایل پروتئوس،بدون امکان شبیه سازی)